БИОЛОГИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ПРОДУКТИ

Picture1

БИОЛОГИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ПРОДУКТИ С ПРИРОДЕН ПРОИЗХОД ПРИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ И КАРТОФИ

Договор между доц. д-р Олга Георгиева — Институт по зеленчукови култури “Марица”-Пловдив и
Фирма ВИНИ-ЕКОТЕХ ООД, София

Пловдив, 2010г.

България е известна като страна с традиционно отглеждане на зеленчуци в оранжерийни и полски условия.
Съвременните изисквания към качеството на зеленчуковата продукция не само в България, но други страни са свързани с екологичното производство на храните и запазване здравето на консуматорите.
За тази цел са необходими технологични решения, включващи качествено нови подходи и методи, позволяващи да се използват естествените механизми за регулиране на имунитета и добива при зеленчуковите култури. Микробиологичен тор «Байкал ЕМ1» е нов за България биопродукт притежаващ свойствата на растежен регулатор, отговаряш на тези изисквания.

Кратка характеристика на биопродукта

«Байкал ЕМ1» – биологичен продукт на база млечнокисели бактерии Lactobacillus casei, Lactobacillus lactis, Phodopseudomonas palistris, Sаccharomices cerevisiae.

Експериментална част

През 2010 година в опитното поле на ИЗК ”Марица” се изведаха опити за установяване влиянието на пробиотичния продукт Байкал ЕМ — 1 върху качеството на разсада и продуктивността при домати и пипер – средноранно полско производство. В проучването бяха включени домати сорт Яна и пипер сорт Куртовска капия. Изведени са опитите:

 • Установяване влиянието на биопродукта при производство на разсад от домати и пипер
 • Установяване влиянието на биопродукта при доотглеждане на получения разсад от домати и пипер на полето
 • Установяване влиянието на Байкал ЕМ1 върху устойчивостта на домати и пипер към болести

Влияние на «Байкал ЕМ1» върху процесите на покълване при пипер и домати

 • Накисване на семената в Байкал – 1:100 за 2h. /1ml в 100 ml Н2О /
 • Засяване на семената в торо-почвената смес съдържаща 1/3 компост Байкал
 • Засяване на семената в торо-почвената смес без компост Байкал
 • Пръскане на посевите с р-р Байкал ЕМ1 в съотношение 1:1000 по време на вегетацията – след изнасяне на полето, по време на цъфтеж и плодообразуване.

slaid4

Влияние върху разсада при пипера

Разлика между третиран и нетретиран разсад

Влияние на третиране на семената с «Байкал ЕМ1» върху процеса на покълването при пипера сорт Куртовска капия
ВАРИАНТ ЕНЕРГИЯ НА ПОКЪЛВАНЕ
%
ПРОЦЕНТ ПОКЪЛВАНЕ НА 21 ДЕН
%
СЕЧЕНЕ
%
1 Контрола 21,33 50,83 10,00
2 Байкал 37,42 87,00 3,00

Енергията на покълване на семената при пипера нараства с 16%.
Процентът на покълването съответно се увеличава с 37%.

Влияние на третиране на семената с «Байкал ЕМ1» върху процеса на покълването при домати сорт Яна

ВАРИАНТ ЕНЕРГИЯ НА ПОКЪЛВАНЕ % ПРОЦЕНТ ПОКЪЛВАНЕ НА 21 ДЕН % СЕЧЕНЕ %
1 Контрола 61,08 76,46 2,50
2 Байкал ЕМ1 79,91 87,42 0,00

Енергията на покълване на семената при домати нараства с 18%.
Процентът на покълването съответно се увеличава с 11%.

Влияние на биопродуктите върху биометрията на разсада от пипер

ВАРИАНТ ВИСОЧИНА НА СТЪБЛОТО,H БРОЙ ЛИСТА ДЪЛЖИНАТА НА КОРЕНА,CM БИОМАСА G/100 БРОЯ
Контрола 8,25 5,6 4,10 0,72
Фон компост Байкал 16,60 7,50 4,19 2,50

Влияние на биопродуктите върху биометрията на разсада от домати

ВАРИАНТ ВИСОЧИНА НА СТЪБЛОТО,H БРОЙ ЛИСТА ДЪЛЖИНАТА НА КОРЕНА,CM БИОМАСА G/100 БРОЯ
Контрола 18,92 4,20 4,99 3,380
Фон компост Байкал 22,15 4,90 6,99 5,380

Влияние върху фитосанитарното състояние и добива при третираните с «Байкал ЕМ1» посеви от пипер

slaid2

 • Удължаване на инкубационен период при вертицилийното увяхване с две седмици
 • Редуциране на индекса на нападение от вертицилийното увяхване с 50%
 • Ефект спрямо добива с 30%
   Използването на компост от Байкал увеличава добивът от пипер, като той варират от от 856 kg/da /при нетретираните семена/ до 976 kg/da /при третираните с Байкал/, увеличението спрямо контролата е с 16,0% до 32,32%. Установено е най-голямо увеличение на добива на фон компост от Байкал при използване на третирани с Байкал семена

Вертицилийното увяхване при пипера

slaid3

Влияние върху фитосанитарното състояние и добива при третираните с «Байкал ЕМ1» посеви от домати

slaid1

ВАРИАНТ ЗАГНИВАНЕ НА ПЛОДОВЕТЕ ОТ КАРТОФЕНА МАНА ЕФЕКТ СПРЯМО КОНТРОЛАТА % ДОБИВ KG/DA ЕФЕКТ %
Контрола 20,00 2404
Третиране с Байкал 13,50 32 3672 34

ИЗВОДИ

 • Предсеитбената обработка на семената при пипер и домати с биотор «Байкал ЕМ1» с последващата сеитба в торо-почвената смес, съдържаща 1/3 от състава компост Байкал, подобрява посевните качества на семената при тези култури. (Енергията на покълване на семената при пипера нараства с 11-16%, при доматите с 14-18%%. Процентът на покълването съответно се увеличава с 20-37% при пипера и 11-13% при доматите).
 • «Байкал ЕМ1» оказва положително въздействие върху биометричните показатели при третираният разсад –нарастване на височина на стъблото с 3 до 7 см, дължината на корените с 1.5 до 2 см, брой листата с 0.8-2 бр/ раст. и биомасата от едно растение с 0.92 до 1.80г/раст.
 • Няколкократното третиране на растенията с р-р от м 1:1000 през периода на вегетацията подобрява фитосанитарното състояние на посевите от пипер и домати и увеличава добива
 • Увеличение на добива от приложението на биопродукта «Байкал ЕМ1» при пипера с 25-31% и с 34-37% при доматите.
Подреди по